Κριτήρια  Αξιολόγησης

tables_all

Για την αξιολόγηση του WZT εφαρμόζουμε μία μέθοδο με την χρήση πινάκων, όπου κατ’ αρχάς εξετάζονται η πρωταρχική επεξεργασία του αρχικού σημείου, τα γραφικά  χαρακτηριστικά του σχεδίου, η χωρική σύνθεση, η σειρά των επιλεγμένων πεδίων, κ.λπ.

Επίσης αξιολογείται το περιεχόμενο των σχεδίων ως προς το θέμα, την πρωτοτυπία, την διακριτικότητα και την απόκλιση σε σχέση με τις συνήθεις εικόνες που απαντούν στο συγκεκριμένο πεδίο.