Ιστορικό

istoriko_4

Το WZT αναπτύχθηκε από τον αυστροτσεχογερμανικής καταγωγής ψυχολόγο Ehrig Wartegg, τη δεκαετία του 1920, την εποχή της διαμόρφωσης των πρώτων προβολικών τεστ όπως π.χ. του τεστ Rorschach. Θεωρητικά το τεστ WZT βασίστηκε κατ’ αρχάς στην Ψυχολογία Gestalt και στην Ολιστική Ψυχολογία.

Το 1938 ο E. Wartegg εκπόνησε την διατριβή του στο WZT, στο Ψυχολογικό Ινστιτούτο της Λειψίας, το οποίο ακολουθούσε την κατεύθυνση της Ολιστικής Ψυχολογίας (Ganzheitspsychologie).

Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας συσχέτισε το Τεστ και με άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις και επέκτεινε σημαντικά τις δυνατότητες ερμηνείας και εφαρμογής του.

Έτσι το WZT σχετίζεται σήμερα με ψυχοδυναμικές αρχές (Ψυχανάλυση S. Freud, Αναλυτική ψυχολογία C. G. Jung και άλλους), με στοιχεία της Ψυχολογίας της έκφρασης και της Εξελικτικής Ψυχολογίας (ιδιαίτερα της εξέλιξης του οπτικοκινητικού συντονισμού καθώς και της διαφοροποίησης της οπτικής αντίληψης και του κινητικού συστήματος), καθώς και με το Πρώτο και Δεύτερο σύστημα σήμανσης (Pawlow).

Βασική Βιβλιογραφία

  • Ehrig Wartegg, Schichtdiagnostik - Der Zeichentest (WZT) 2. unveraenderte Auflage, Goettingen 1976
  • Maria Renner, Der Wartegg-Zeichentest im Dienste der Erziehungsberatung  2.  Auflage Muenchen/ Basel 1975
  • Ursula Avé-Lallemant, Der Wartegg-Zeichentest in der Lebensberatung, Muenchen 1994 – 2000.
  • Barbara Guggenbuehl,  Kompendium zum Wartegg-Zeichentest Diplomarbeit, Zuerich 2007
  • Eka Rovainen,  A Brief History of the Wartegg Drawing Test in: Gestalt Theory, Vol 31, No 1, pp 55-71,  Vienna 2009