Τo WZT στην Ελλάδα

Από την πολυετή εμπειρία μας στις ψυχοδιαγνωστικές εφαρμογές του WZT έχουμε πειστεί για την αποδοτικότητα και τη χρησιμότητα του τεστ.

Έχοντας την ευκαιρία να αξιολογήσουμε ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκε το τεστ ως πρόσθετο εργαλείο, θεωρήσαμε σκόπιμο να μεταφέρουμε το τεστ στην Ελλάδα.

Δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό μια ομάδα που διενήργησε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα καθώς και πάνω από 2.000 τεστ στην Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 200 σε διαπολιτισμικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να είναι δυνατή η ερμηνεία και αξιολόγηση του τεστ για τα ελληνικά δεδομένα.

Στην συνέχεια εκπονήσαμε τα αντίστοιχα εγχειρίδια και φύλλα αξιολόγησης καθώς και το πρόγραμμα για την διενέργεια σεμιναρίων, τα οποία περιλαμβάνουν την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην διενέργεια και αξιολόγηση του τεστ, για ενδιαφερόμενους ειδικούς της ψυχοδιαγνωστικής.

Το τεστ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2009, στα πλαίσια εκπαιδευτικής συνάντησης στην ΚΛΙΜΑΚΑ.

Τον Δεκέμβριο του 2012, στο 1ο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας, παρουσιάστηκε εισήγηση για το τεστ με θέμα "Η χρήση του προβολικού Τεστ Σημειων Wartegg στην διενέργεια πραγματογνωμοσύνης".